Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v souladu s § 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

ve znění změn a doplňků, jsou součástí smluv o dílo, uzavřených na základě objednávky zákazníka, či u objednávek bez podepsané smlouvy k nahlédnutí a seznámení na webových stránkách zhotovitele, mezi FO podnikající: Bc. Alena Tvrdíková., jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem, jejichž předmětem je poskytování služeb dle nabídky zhotovitele. Objednatel zasláním objednávky stvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami.

Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda objednatel je tuzemskou, či zahraniční osobou. V případě sporu mezi smluvními stranami se smluvní vztahy řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, na jehož základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy.

Objednávka a její náležitosti

Realizace díla zhotovitelem probíhá na základě písemné, e-mailové či telefonické objednávky a takto učiněná objednávka je tudíž pro smluvní strany závazná.

Náležitostmi jsou:

a/ objednávka odběratele, jejíž součástí jsou údaje o objednávané službě a místě jejího výkonu,

b/ potvrzení objednávky zhotovitelem, včetně kalkulace ceny.

Cena realizované služby

Na základě objednávky a objednatelem zvolené služby je v potvrzení objednávky stanovena konečná cena díla. Tato cena sestává z cestovní náhrady, nákladů na spotřebovaný materiál potřebný k výkonu díla a práce zhotovitele. Pokud není v tomto případě pouze písemnou, případně e-mailovou formou stanoveno jinak, je tato cena akceptována smluvními stranami.

Platební podmínky

Po zhotovení objednaného díla je zhotovitel povinen vystavit a zaslat objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn požadovat po provedení díla celou cenu díla, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Při prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku.

Storno

Zrušení závazné objednávky den před plánovaným termínem nebo v den konání akce = 100% z celkové kalkulace

Zrušení závazné objednávky méně než 10 dní před plánovaným termínem = 50% z celkové kalkulace

Závěrečná ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré právní vztahy vznikající při předmětu podnikání zhotovitele uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Odchylná ujednání sjednaná v případné smlouvě o dílo mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnost dne 01.01.2008

Bc. Alena Tvrdíková